Ανάπτυξη Κατασκευή
Συσκευής Οπτικών Αισθητήρων
για την Εκτίμηση
της Ποιότητας Καυσίμων

Ανάπτυξη και κατασκευή ενός συστήματος με διπλό οπτικό αισθητήρα, χαμηλού κόστους με έμφαση στη δυνατότητα διάκρισης του τύπου του καυσίμου καθώς και στην ανίχνευση της περιεκτικότητας σε θείο και των σχετικών ενώσεων αυτού.
01.
Συντονισμός - Διαχείριση Πράξης
02.
Χαρακτηρισμός υγρών Καυσίμων για βαθμονόμηση συσκευής
03.
Ανάπτυξη Αισθητήρα - Λογισμικού
04.
Δοκιμή σε πραγματικό βιομηχανικό σύστημα - Προσδιορισμός Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
05.
Δημοσιότητα – Διάχυση Αποτελεσμάτων
06.
Κοινωνική – Οικονομική – Περιβαλλοντική Αξιολόγηση

Ερευνητική
Ομάδα

Ανάπτυξη Κατασκευή Συσκευής Οπτικών Αισθητήρων για την Εκτίμηση της Ποιότητας Καυσίμων

Σχεδίαση και Κατασκευή ιστοσελίδας ΕΧΕΟ Software House

Η δημιουργία του ιστοτόπου συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονίας – Θράκη» 2014 – 2020.