Αντικείμενο του έργου

Το αντικείμενο της παρούσας πρότασης αφορά την ανάπτυξη και κατασκευή ενός συστήματος με διπλό οπτικό αισθητήρα, χαμηλού κόστους με έμφαση στη δυνατότητα διάκρισης του τύπου του καυσίμου καθώς και στην ανίχνευση της περιεκτικότητας σε θείο και των σχετικών ενώσεων αυτού. Το προτεινόμενο σύστημα του διπλού οπτικού αισθητήρα αποτελείται από δύο υποσυστήματα και θα εφαρμοστεί σε παρακαμπτήριο αγωγό (by pass) του κυρίως αγωγού τροφοδοσίας στο σύστημα που θα εφαρμοστεί.

Το πρώτο υποσύστημα βασίζεται στην αρχή της εύρεσης της πυκνότητας του καυσίμου ενώ το δεύτερο στην απορρόφηση φωτός σε συγκεκριμένα μήκη κύματος. Η λειτουργία του πρώτου συστήματος αυτού βασίζεται στο γεγονός ότι το πυκνόμετρο βυθίζεται στο υγρό (καύσιμο) κατά κάποιο τρόπο αντιστρόφως ανάλογα με την πυκνότητά του. Συνεπώς στο σύστημα αυτό θα ανιχνεύεται με έναν οπτικό αισθητήρα η απόσταση βύθισης του πυκνόμετρου κατακόρυφα.

Η λειτουργία του δεύτερου υποσυστήματος που θα λειτουργεί ταυτόχρονα με το πρώτο βασίζεται στο βαθμό απορρόφησης του καυσίμου στο φάσμα ορατού φωτός από (400-800 nm). Η ταυτόχρονη λειτουργία και των δύο υποσυστημάτων θα εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία στη λειτουργία της συσκευής και των σχετικών αποτελεσμάτων.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων από τα δύο υποσυστήματα μέσω του μικροελεγκτών θα διαβιβάζονται σε Η/Υ ή μέσω της εφαρμογής που θα αναπτυχθεί σε κινητό τηλέφωνο Το τελικό κόστος κατασκευής αποτιμάται από 500-1000 €.

Οι Στόχοι της προτεινόμενης Πράξης δίνονται παρακάτω και θα υλοποιηθούν σε δύο κύριες κατευθύνσεις:

  • Την κατασκευή της πρωτότυπης μονάδας (συσκευής οπτικών αισθητήρων για την εκτίμηση της ποιότητας των καυσίμων) για εφαρμογή σε σύστημα βιομηχανικού περιβάλλοντος -Δοκιμή στο Εργαστηριακό Περιβάλλον.
  • Τη δοκιμή της μονάδας σε πραγματικό βιομηχανικό σύστημα, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και τη βελτίωσή της.

Ο στόχος της επένδυσης για την Εταιρεία είναι να δημιουργήσει ένα απλό και αξιόπιστο στη χρήση σύστημα, χαμηλού κόστους και απευθυνόμενο σε ευρύ κοινό προϊόν το οποίο θα μπορεί να δίνει χρήσιμες πληροφορίες σε πραγματικό και συνεχή χρόνο για το είδος του καυσίμου και την περιεκτικότητά του σε κάποια στοιχεία ή ενώσεις, που είναι κρίσιμα για την αρτιότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού από τον οποίο χρησιμοποιείται καθώς και για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία λόγω των εκπεμπόμενων ρύπων.

Για το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΤΕΙ Καβάλας) τα οφέλη θα είναι πολλαπλά, με πρώτιστο τη συμμετοχή των κατάλληλα καταρτισμένων μελών του εκπαιδευτικού/ερευνητικού προσωπικού σε φάση εφαρμογής ενός ερευνητικού προϊόντος ενώ θα δοθεί η δυνατότητα σε φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΤΕΙ Καβάλας) να παρακολουθήσουν τη διαδικασία εξέλιξης ενός προϊόντος κατά την επιστημονική σύλληψη -εργαστηριακό σχεδιασμό-παραγωγική υλοποίηση. Με αυτό τον τρόπο εκπληρώνεται πλήρως μια από τις βασικές ευρωπαϊκές νόρμες που αφορά στη σύνδεση Εκπαίδευσης-Έρευνας-Βιομηχανίας.

Στην Περιφέρεια ΑΜΘ, το Έργο θα συμβάλει στην αύξηση θέσεων εργασίας στα γεωγραφικά όριά της, αφού με την κατασκευή και την πώλησή της συσκευής μέσω της Πρίσμα Ηλεκτρονικά, η Περιφέρεια θα χαρακτηρισθεί ζωτικός βιοτεχνικός πόλος ανάπτυξης νέων τεχνολογιών. Επίσης, εισάγοντας τη χρήση της συσκευής σε μηχανήματα και εγκαταστάσεις της, διασφαλίζεται η σωστή χρήση και συντήρηση του μηχανολογικού της εξοπλισμού, και εξοικονομούνται χρήματα, ανθρωποώρες και πόροι τόσο από επισκευές που θα προέκυπταν από το συμβατικό έλεγχο καυσίμων, όσο και από την ενδεδειγμένη χρήση καυσίμου.

Ανάπτυξη Κατασκευή Συσκευής Οπτικών Αισθητήρων για την Εκτίμηση της Ποιότητας Καυσίμων

Σχεδίαση και Κατασκευή ιστοσελίδας ΕΧΕΟ Software House

Η δημιουργία του ιστοτόπου συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονίας – Θράκη» 2014 – 2020.