Αναλυτική Περιγραφή των Ενοτήτων Εργασιών

01

Συντονισμός - Διαχείριση Πράξης

Η διαχείριση της Πράξης (Επένδυσης) είναι τόσο διοικητική όσο και οικονομική. Η οικονομική διαχείριση αφορά τις απαραίτητες διαδικασίες για την τήρηση του οικονομικού φακέλου του έργου (τιμολόγια, πληρωμές προσωπικού, πληρωμές ασφαλιστικών φορέων, τραπεζικές συναλλαγές κ.α). Η διοικητική διαχείριση διαιρείται στο συντονισμό του Έργου που θα εκτελείται από κοινού, από τον επιστημονικό υπεύθυνο (από τη βιομηχανική εταιρεία ΠΡΙΣΜΑ) και τον Υπεύθυνο του Ερευνητικού Φορέα για το έργο (από το ΤΕΙ ΑΜΘ), οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων, τη λήψη των παραδοτέων και την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Επίσης στη διαχείριση του έργου θα υπάρχει η καθημερινή παρακολούθηση των απαραίτητων ενεργειών. Κάθε ένα μήνα θα πραγματοποιείται μια συνάντηση (meeting) με σκοπό την επικύρωση της πορείας και των αποτελεσμάτων και την επίλυση τυχών προβλημάτων που θα έχουν προκύψει το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

02

Χαρακτηρισμός υγρών Καυσίμων για βαθμονόμηση συσκευής

Κατά τη διάρκεια αυτής της Δράσης θα ληφθούν διάφορα δείγματα πετρελαίου από διάφορα πρατήρια υγρών καυσίμων, και θα αναλυθούν σε ειδικές διατάξεις που περιλαμβάνουν φασμοτογραφικές συσκευές με στόχο την πιστοποίησή τους ως προς κάποιες βασικές ιδιότητες και περιεκτικότητα σε κάποια στοιχεία και ενώσεις αυτών. Αυτά τα δείγματα θα αποτελέσουν τη βάση για τη βαθμονόμηση των συστημάτων που αποτελούν τη μονάδα (συσκευή) οπτικών αισθητήρων για την εκτίμηση της ποιότητας των καυσίμων, έτσι ώστε η συσκευή να είναι ικανή να αναγνωρίζει με αξιοπιστία το είδος του καυσίμου, και στη συνέχεια να εκτιμά με αξιοπιστία τη συγκέντρωση συγκεκριμένων στοιχείων (όπως π.χ. το θείο και τις ενώσεις αυτού) που είναι πολύ επιβαρυντικά και για το μηχανολογικό εξοπλισμό και για το περιβάλλον. Στη Δράση 2 θα συμμετέχουν όλα τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας. Ο Επικ. Καθηγητής Δρ Ιωάννης Χ. Δερμεντζόγλου μαζί με τον Επίκ. Καθηγητή Δρ Ι. Φαντίδη, τον Δρ Νικόλαο Βορδό και έναν εξωτερικό συνεργάτη εξειδικευμένο ηλεκτρονικό σε πλακέτες κυκλωμάτων σε συνεργασία με στελέχη της Εταιρείας θα κατασκευάσουν την προτεινόμενη συσκευή, θα τη δοκιμάσουν εισάγοντας διάφορα είδη καυσίμων και τέλος θα τη βαθμονομήσουν, ενώ οι Καθηγητές Δρ Δ. Β. Μπαντέκας και Δρ Λυκούργος Μαγκαφάς θα συμβάλλουν με την εμπειρία τους και θα σχεδιάσουν την εφαρμογή της αποστολής των αποτελεσμάτων σε κινητό τηλέφωνο.

03

Ανάπτυξη Αισθητήρα - Λογισμικού

Κατά τη διάρκεια αυτής της Δράσης, θα υιοθετηθεί η κατάλληλη μεθοδολογία, θα παρουσιαστούν τα σχετικά σχέδια για την κατασκευή της πρωτότυπης μονάδας και θα αναπτυχθούν οι σχετικοί αλγόριθμοι μέσω των οποίων θα γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων που θα λαμβάνουν οι οπτικοί αισθητήρες της προτεινόμενης συσκευής. Σε αυτή τη Δράση θα προηγηθούν οι κατάλληλες θεωρητικές μελέτες (επεξεργασία ήδη υπαρχόντων δεδομένων) για την ανάπτυξη των πλέων κατάλληλων αλγορίθμων. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ανάπτυξη του κατάλληλου λογισμικού, ο σχεδιασμός και η κατασκευή της πρωτότυπης μονάδας (συσκευής) με βάση τα διεθνή πρότυπα που ισχύουν για τη δική της προστασία και του συστήματος στο οποίο πρόκειται να ενταχθεί (Ηλεκτρομηχανική συμβατότητα, θερμοκρασία λειτουργίας, κ.λ.π.). Πρώτη Ένταξη της Συσκευής σε Εργαστηριακό Σύστημα. Τελική διαδικασία της Δράσης αυτή αποτελεί η πρώτη δοκιμή του πρωτότυπου αισθητήρα. Θα χρησιμοποιηθούν διάφορα δείγματα καυσίμων και θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης προς κατασκευή συσκευής. Στη Δράση 3 θα συμμετέχουν όλα τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας και τα εξειδικευμένα στελέχη της Εταιρείας και αντικείμενό τους θα είναι η αποτίμηση-αξιολόγηση της απόδοσης της μονάδας και των σχετικών αποτελεσμάτων της.

04

Δοκιμή σε πραγματικό βιομηχανικό σύστημα - Προσδιορισμός Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Ένταξη & Δοκιμή της Συσκευής σε Πραγματικό Βιομηχανικό Σύστημα Σε αυτήν τη Δράση θα γίνει η ένταξη της πρωτότυπης μονάδας (συσκευής οπτικών αισθητήρων για την εκτίμηση της ποιότητας των καυσίμων) σε πραγματικό βιομηχανικό σύστημα. Θα ακολουθήσει η δοκιμαστική λειτουργία της και η πιστοποίηση της ομαλούς λειτουργίας της και της συμβατότητάς της καθώς και η αξιολόγηση-αποτίμηση της απόδοσής της και των σχετικών αποτελεσμάτων που αυτή παράγει. Προώθηση της Μονάδας στην Αγορά και Έκδοση Δικαιωμάτων ΔΔΙ (Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας) Τα δικαιώματα της διανοητικής ιδιοκτησίας που θα προκύψουν στη δεύτερη Δράση της Πράξης είναι δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (IP) και Σήμα. Λόγω της καινοτομίας της πρότασης, θα προκύψουν δύο πρωτότυπα πνευματικά δημιουργήματα της επιστήμης. To λογότυπο που θα δημιουργηθεί με το όνομα της πιστοποίησης αποτελούν το σημαντικότερο μέσο προβολής της δραστηριότητας και θα ταυτίζεται άμεσα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Λόγω του ότι προτίμηση του καταναλωτικού κοινού στηρίζεται στην αναγνωρισιμότητα του εμπορικού σήματος, πολλές φορές αυτό αποτελεί και το μυστικό της επιτυχίας μιας επιχείρησης. Συνήθως το κόστος καταχώρησης του λογοτύπου είναι υποπολλαπλάσιο της υπεραξίας που δημιουργεί. Το εμπορικό σήμα θα κατοχυρωθεί πρώτα χρήση στην Ελλάδα. Έρευνα Αγοράς Υπηρεσίας- Κατά την έρευνα αγοράς της υπηρεσίας τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας θα πραγματοποιήσουν έρευνα αγοράς (μικτού τύπου) με σκοπό να κατανοήσουν σε πρώτο επίπεδο των πρωτογενών και δευτερογενών στοιχείων που θα απαιτηθούν για την προώθηση της συσκευής που θα αναπτυχθεί. Στη συνέχεια θα αναπτυχθεί, η στρατηγική της αποτελεσματικής προσέγγισης. Κατόπιν θα πραγματοποιηθεί η συλλογή των απαραίτητων δεδομένων και θα ακολουθήσει η ανάλυση τους. Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε μια αναφορά και θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της τεχνικής προώθησης της υπηρεσίας. Κοστολόγηση-Μελέτη Βιωσιμότητας Ένα από τα σημαντικότερα στάδια κατά την ανάπτυξη ενός καινοτόμου προϊόντος ή υπηρεσίας είναι η κοστολόγηση του. Η παροχή υπηρεσιών συνοδεύεται από δαπάνες οι οποίες θα πρέπει να καλυφτούν από την τιμή πώλησης, στην οποία φυσικά θα πρέπει να υπάρχει και ένα περιθώριο κέρδους το όποιο θα επιτρέπει τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος. Ο υπολογισμός του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι μια διαδικασία που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς το σωστά ορισμένο κόστος διευκολύνει στον σωστότερο υπολογισμό των περιθωρίων κέρδους και στη βελτίωση κάποιων διαδικασιών με στόχο να μειωθεί το κόστος που περιέχεται σε αυτές. Για τις περιπτώσεις υπάρχουν διαφορές τεχνικές και μέθοδοι που θα εφαρμοστούν ώστε να οριστούν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τα σχετικά κόστη. Επίσης σε αυτήν τη Δράση θα λάβει χώρα και η μελέτη της βιωσιμότητας της παραγωγής και διάθεσης στην αγορά της προτεινόμενης συσκευής. Στη Δράση 4 θα συμμετέχουν όλα τα μέλη της Επιστημονικής ομάδας του ΤΕΙ ΑΜΘ (νυν ΔΙ.ΠΑ.Ε) και συγκεκριμένα ο Καθηγητής Δρ Λυκούργος Μαγκαφάς, ο Καθηγητής & Πρύτανης του ΤΕΙ ΑΜΘ Δρ Δημήτριος Β. Μπαντέκας, ο Επίκουρος Καθηγητής Δρ Ιωάννης Χ. Δερμεντζόγλου, ο Επίκουρος Καθηγητής Δρ Ιάκωβος Φαντίδης, ο Δρ Ν. Βορδός, και ένας ηλεκτρονικός με σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό και κυρίως στην κατασκευή αισθητήρων. Το ΤΕΙ ΑΜΘ (νυν ΔΙ.ΠΑ.Ε) θα συμμετέχει με αμοιβές του προσωπικού του σε μία μόνο από τις υπο-Δράσεις της Δράσης 4 ενώ στις υπόλοιπες 3 υπο-Δράσεις που αποτελούν παραδοτέο της Εταιρίας θα συνεργαστεί με το προσωπικό της εταιρίας έχοντας συμβουλευτικό κυρίως χαρακτήρα.

05

Δημοσιότητα – Διάχυση Αποτελεσμάτων

Μελέτη - Δίκτυο Προώθησης

Η εταιρεία διαθέτει πλούσιο πελατολόγιο σε καινοτόμες εφαρμογές που έχει να επιδείξει μέχρι σήμερα, και πολλές από αυτές έχουν δείξει ζωηρό ενδιαφέρον για το προτεινόμενο προϊόν. Παρόλα αυτά, θα πραγματοποιηθεί μελέτη για τη δημιουργία δικτύου προώθησης της υπηρεσίας που θα συμπεριλαμβάνει τις δομές του ΤΕΙ, το πελατολόγιο της Εταιρείας αλλά και τις εξαίρετες σχέσεις που αυτό διαθέτει με τα Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια της Περιφέρειας.

Δημοσιότητα – Διάχυση

Αποτελεσμάτων Σκοπός αυτής της Δράσης είναι η δημοσιότητα του εγχειρήματος της πιστοποίησης στο ευρύτερο κοινό. Για το λόγο αυτό, η Ερευνητική Ομάδα σε συνεργασία με τα Στελέχη της Εταιρείας θα χρησιμοποιήσει όλες τις σύγχρονες τεχνικές δημοσιοποίησης, όπως η δημιουργία μιας ιστοσελίδας, χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κα. Τέλος θα υπάρξει συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και άρθρα σε επιστημονικό περιοδικά. Στη Δράση 5 όσον αφορά τη δημιουργία και τη συντήρηση της επίσημης ιστοσελίδας του προϊόντος αυτή θα υλοποιηθεί από στελέχη της Εταιρείας. Όσον αφορά τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών και τη συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια θα συμμετέχουν όλα τα μέλη της Επιστημονικής ομάδας του ΤΕΙ ΑΜΘ (νυν ΔΙ.ΠΑ.Ε) και συγκεκριμένα ο Καθηγητής Δρ Λυκούργος Μαγκαφάς, ο Καθηγητής & Πρύτανης του ΤΕΙ ΑΜΘ (νυν ΔΙ.ΠΑ.Ε) Δρ Δημήτριος Β. Μπαντέκας, ο Επίκουρος Καθηγητής Δρ Ιωάννης Χ. Δερμεντζόγλου, ο Επίκουρος Καθηγητής Δρ Ιάκωβος Φαντίδης, ο Δρ Ν. Βορδός, καθώς επίσης και ο έμπειρος οικονομολόγος που θα συμμετέχει ως εξωτερικός συνεργάτης.

06

Κοινωνική – Οικονομική – Περιβαλλοντική Αξιολόγηση

Σκοπός αυτής της Δράσης είναι η κοινωνική-οικονομική αξιολόγηση, δηλ. θα γίνει η αποτίμηση του αντίκτυπου που θα έχει η Εταιρεία με την παραγωγή ενός χρήσιμου και αξιόπιστου προϊόντος που θα αυξήσει την ήδη καλή φήμη της και θα την καταστήσει ακόμα πιο ανταγωνιστική. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάληψη περισσότερων έργων προς όφελος της τοπικής και της εθνικής οικονομίας, και μεγάλη συμβολή στη συνεχή ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας. Τέλος θα γίνει και μία πρώτη περιβαλλοντική αξιολόγηση για τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων αφού οι προμηθευτές θα αναγκαστούν να πωλούν μη νοθευμένα και καλλίτερης ποιότητας καύσιμα. Στη Δράση 6 η οποία αποτελεί και την τελευταία της θα συμμετέχουν όλα τα μέλη της Επιστημονικής ομάδας του ΤΕΙ ΑΜΘ (νυν ΔΙ.Πα.Ε) και συγκεκριμένα ο Καθηγητής Δρ Λυκούργος Μαγκαφάς, ο Καθηγητής & Πρύτανης του ΤΕΙ ΑΜΘ Δρ Δημήτριος Β. Μπαντέκας, ο Επίκουρος Καθηγητής Δρ Ιωάννης Χ. Δερμεντζόγλου, ο Επίκουρος Καθηγητής Δρ Ιάκωβος Φαντίδης, ο Δρ Ν. Βορδός, καθώς επίσης και ο έμπειρος οικονομολόγος που θα συμμετέχει ως εξωτερικός συνεργάτης.

Ανάπτυξη Κατασκευή Συσκευής Οπτικών Αισθητήρων για την Εκτίμηση της Ποιότητας Καυσίμων

Σχεδίαση και Κατασκευή ιστοσελίδας ΕΧΕΟ Software House

Η δημιουργία του ιστοτόπου συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονίας – Θράκη» 2014 – 2020.